Stadsingenieurs & Ontwerp

Infotheek

Deze infotheek wordt continu uitgebreid met nieuwe informatie.

Aanbestedings-kalender

Dit is een overzicht waarop ministeries, provincies, gemeentes, waterschappen en bedrijven aanbestedingen publiceren. Voor meer informatie zie: aanbestedingskalender.nl 

ARW

Aanbestedingsreglement werken, voor meer informatie
zie: ARW 

Baggeren

Baggeren omvat alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen
van zand, slib en andere lagen van een waterbodem.

Belijning/markering

Wegmarkering is het geheel aan tekens die op het wegdek staan
aangegeven en tot doel hebben het verkeer te geleiden. Wegmarkering omvat onder meer pijlen, strepen, doorgetrokken en onderbroken lijnen, haaientanden. De kleur van de wegmarkering kan zijn wit, geel (voor tijdelijk geleiding bij werk in uitvoering) of blauw (voor parkeeraanduiding). Voor meer informatie zie: belijning

Bestek

Een bestek is een contractdocument in o.a. de bouwkunde en civiele techniek, waarin alle bepalingen over een project staan. Dit zijn de juridische aspecten, de te gebruiken materialen, de hoeveelheid en hoedanigheid van de materialen, de voorwaarden waaraan het werk moet voldoen of ieder ander denkbaar aspect van een project.

Civiele techniek

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van leidingen, kabels, bruggen, (spoor)wegen. Ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving.

CO2-prestatieladder

Prestatieladder voor het beheersen van de CO2-uitstoot. Voor meer
informatie zie: skao

CROW

Het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw is een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Voor meer informatie zie CROW 

Cultuur Technisch

Cultuurtechniek is de techniek die van belang is bij het in cultuur
brengen en houden van landoppervlakken waaronder maatregelen als waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning vallen. In Enschede vallen hieronder ondermeer de nieuwe aanleg en onderhoud van alle werken waarbij beplanting ("groen"), grondwerken voor aanleg van beplantingen en grondverwerking.  

DNR

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011) geeft de rechtsverhouding weer tussen opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur en beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Voor meer informatie zie: DNR

EMVI

Economisch meest voordelige inschrijving . Bij een emvi-aanbesteding wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar wordt eveneens (veel) waarde gehecht aan (kwalitatieve) criteria als publieksgerichtheid, duurzaamheid en/of projectbeheersing.

Fasering

Dit betekent dat het werk opgeknipt wordt in verschillende fasen. Dit wordt ondermeer gedaan bij grotere projecten voor de bereikbaarheid van bewoners en/of ondernemers. 

GCC

Gemeentelijk Contact Centrum hier kunnen bewoners en mensen van bedrijven informatie opvragen en klachten doorgeven. Tel: 053 4817600 (kantooruren), of via www.enschede.nl

Geïntegreerde contracten

Contractvormen in de bouw waarbij de strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering vervalt. 

GWW- sector

De Grond- Weg- en Waterbouw sector omvat een groot aantal disciplines zoals de bouw van  dijken, bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Enschede

Voor meer informatie zie: inkoop

Inkoopopdracht

Een inkoopopdracht of een bestelbon dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • naam gemeentelijke dienst
 • naam afdeling
 • naam opdrachtgever
 • paraaf amendering
 • omschrijving uit te voeren opdracht
 • projectnummer met vermelding dat rekening met bon en projectnummer dient te worden ingediend
 • adres 
 • contactpersoon
 • telefoon / fax. / e-mail
 • datum opdracht
 • datum te leveren werk
 • datum voltooid

Inkoopplan

Een inkoopplan is een plan waarin de marktbenadering wordt beschreven. Een project kan hierdoor worden onderverdeeld in  verschillende werken, diensten en leveringen.  

Inkoopvoorwaarden gemeente Enschede

Voor meer informatie zie: inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden Netwerkstad

Voor meer informatie zie: Netwerkstad

Innovatieve contractvorming

Is een contractvorm die de innovatie bevordert. Voorbeelden hiervan zijn:

Design, Build, Maintenance, Finance, Operate
Contracten worden meestal aangeduid met de eerste letter van de
componenten. Dus bijvoorbeeld D&B. Dat een aannemer verantwoordelijk is voor de component Build is evident.

D&B. De laatste tijd komen D&B contracten steeds meer voor.
De voordelen zijn dat de aannemer het ontwerp kan optimaliseren en dat er een vloeiende overgang is tussen ontwerp en uitvoering. Ook kan de aannemer integraal verantwoordelijk zijn voor ontwerp en uitvoering, zodat de opdrachtgever in voorkomende gevallen niet het gevaar loopt dat hij geen verhaal kan halen. De nadelen zijn echter dat de opdrachtgever geen 100% invloed kan uitoefenen op het ontwerp en dat de aanbestedingsprocedure vrij complex is. Er is anders dan bij de traditionele vorm sprake van tailor made bestekken en contracten.

DBM. Een variant op D&B is het integreren van het meerjarig onderhoud (Maintenance) in het contract. Het evidente voordeel is dat de aannemer dan de mogelijkheid krijgt om de Life Cycle Costs te beheersen. Want uiteindelijk is dit waar het om gaat. Hij kan zelf de balans tussen investeringskosten en onderhoudskosten fine tunen. Het is raadzaam om dit voor een langere periode te doen. Bijvoorbeeld 10 of 15 jaar. Aan het eind van een onderhoudsperiode moet een toets plaatsvinden of de conditie van het gebouw conform contract is. Hoe verder dit moment in de toekomst ligt, hoe minder discussie dit oplevert.

+F. Finance is eigenlijk een grootheid die niet zozeer met de aard van het project te maken heeft. Het heeft meer te maken met het financiële beleid van de opdrachtgever en de liquiditeitspositie. In dergelijke gevallen is ook een sale & lease back variant te overwegen. In het algemeen is het niet voordelig om de financiering via de aannemer te laten verlopen.

+O. Operate is een vreemde eend in de bijt. Waar DBM bestaat uit
bouwgerelateerde componenten die ook veel onderlinge samenhang
vertonen, geldt dit niet voor Operate. Bovendien is het de vraag of een
opdrachtgever de Operate langdurig moet willen uitbesteden. Juist
Operate staat heel dicht bij de core business is dus zeer veranderlijk. Een lange termijn contract is dus eerder knellend dan ontzorgend. Het is beter de Operate in de vorm van raamovereenkomsten met een beperkte looptijd uit te besteden aan gespecialiseerde partijen. Dat is flexibel ontzorgen.

PPS
Publiek Private Samenwerking is een containerbegrip. Meestal is dit
synoniem voor DBMFO.

Regiecontracten en meer
Bij alle bovenstaande vormen is er één moment waarop prijsvorming
plaats vindt. Ofwel: één moment waarop de aannemer hun
prijsaanbieding indienen. Dit heeft als grote voordeel dat er één moment is waarop de opdrachtgever weet of 'de markt' het project kan uitvoeren binnen budget. Voordat hij of zij de definitieve verplichting aangaat.

Er zijn echter trajecten denkbaar waarbij opdrachtgever en aannemer
samen de prijsvorming beheersen. En samen alle componenten inkopen bij onderaannemers tegen vooraf overeengekomen spelregels. En zo zijn er veel meer variaties op te noemen.

Offerte

Een offerte is een aanbieding gebaseerd op een inkoopvraag.

Prijsaanvragen

Dit is een vraag in de markt hoeveel een werk, dienst of levering kost.
De prijsaanvraag vermeldt in elk geval: 

 • naam en adres van de Aanbesteder
 • het van toepassing zijn van regelingen zoals de Standaard 2010 de DNR of eigen regels
 • alsmede dat de prijsaanvraag geheel vrijblijvend is
 • een uitvoerige omschrijving van de opdracht  met eventuele bijlagen
 • uitvoeringstermijnen
 • betalingsregeling en evt. regelgeving bij afwijkingen in de opdracht
 • technische  bepalingen of uitvoeringsvoorwaarden, profielbeschrijvingen en randvoorwaarden
 • waar, wanneer en onder welke voorwaarden extra exemplaren van de prijsaanvraag verkrijgbaar zijn
 • waar en wanneer inlichtingen worden gegeven
 • waar en wanneer eventueel een aanwijzing ter plaatse wordt gehouden
 • waar, hoe en wanneer de aanbieding moeten worden ingeleverd

Een en ander zodanig en eenduidig dat er een goede calculatie
mogelijk is, een juiste controle kan plaatsvinden (men krijgt wat men
vraagt)  en naderhand een sluitende afrekening kan worden
opgemaakt.

PSO-ladder

Een prestatieladder voor het sociaal ondernemen. Voor meer
informatie zie: PSO

Raambestekken

Is een overeenkomst die gebruikt wordt wanneer 
werkzaamheden worden opdragen waarbij onzekerheid bestaat over
uitvoeringstijd, hoeveelheden en locatie. Waarbij de voorwaarden voor op te dragen deelopdrachten voor langere tijd vastliggen. Raambestekken worden bijvoorbeeld gebruikt voor contracten van onderhoudswerkzaamheden aan asfalt- en elementenverhardingen, maar ook voor herstellen geleiderail, gladheidsbestrijding, wegslepen van voertuigen na een aanrijding.

RAW

Rationalisering en Automatisering in de Wegenbouw. Dit biedt
opdrachtgevers en opdrachtnemers een kader om afspraken in
bouwcontracten te maken en goed vast te leggen. CROW beheert de
RAW-systematiek en houdt deze actueel.
Voor meer informatie zie: RAW 

Regionale samenwerking

De regionale ingenieursbureau's (Hengelo, Borne, Almelo, Oldenzaal
en Enschede) werken samen onder de naam INT. Onder het INT worden regionale afspraken gemaakt en werkwijzen op elkaar afgestemd.

SROI

Social Return On Investment (SROI) zijn methodieken die het rendement van maatschappelijke investeringen in economische èn sociale zin meetbaar en zichtbaar maakt. SROI is bedoeld voor investeerders en managers van projecten en bedrijven met een financiële en maatschappelijke doelstelling.
Voor meer informatie zie: SROI

Standaard details 2012 Voor de standaard details 2012 zie: Standaard details 2012
TOR Toetsingskaders Openbare Ruimte: zie TOR

UAV

Uniforme administratieve voorwaarden, hierin staan verhoudingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de uitvoering. Met andere woorden de inkoopvoorwaarden in de bouwsector. 
Voor meer informatie zie: CROW

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Alle projectleiders en projectmedewerkers van Stadsingenieurs Enschede zijn in het bezit van een VCA-certificaat. Voor meer informatie zie: VCA

VRI

Een verkeersregelinstallatie is een verzameling van losse elementen welke nodig zijn om één of meerdere verkeersstromen te regelen middels het geven van optische signalen aan weggebruikers. De VRI moet zorgdragen voor een zo goed mogelijke afwikkeling van het verkeer op conflictvlakken. De VRI bestaat sinds 1868.

Wegwijs

Standaard in straatprofielen bij de gemeente Enschede. Voor meer informatie zie: wegwijs.